Fastighetsrätt

Fastighetsrätt

Fastighetsrätt reglerar lagstiftning gällande fastigheter. Det handlar framför allt om frågor gällande ägande, överlåtelser, upplåtelser och bildande av fastigheter.

Advokat Ålhed har lång erfarenhet av att arbeta med ärenden som rör fastighetsrätt. Vi har en fördel av att även arbeta med bolagsrätt och familjerätt, då dessa rättsområden ofta sammanfaller.

Bostadsrätt

Regler och lagar kring bostadsrätter samt vilka rättigheter och skyldigheter som finns för såväl föreningar som boende har vi lång erfarenhet av. Vi vet vilka steg som kan behöva tas om det uppstår en konflikt i frågor som rör boende.

Fastighetsöverlåtelser

Överlåtelser av fastigheter regleras av formella regler, men man kan ofta behöva juridisk hjälp för att ställa upp de avtal och dokument som behövs för att fastighetsaffärer ska gå till på rätt sätt. Advokat Ålhed har lång erfarenhet av att upprätta avtal och reglera fastighetsöverlåtelser för privatpersoner, företag och dödsbon.

Samäganderättsavtal

När ett flertal personer gemensamt äger en egendom talar man om samäganderätt. Det kan handla om ägande av fastigheter, lös egendom eller andra tillgångar. Vid samägande brukar man upprätta ett samäganderättsavtal som anger hur stor del av egendomen som tillhör respektive person, samt hur en eventuell försäljning eller överlåtelse av egendom skall gå tillväga. Avtalet kan även reglera hur fastigheten skall förvaltas och nyttjas.