ADVOKATFIRMAN ÅLHED

MED KLIENTEN I FOKUS

Advokatfirman Ålhed AB biträder inom områdena ekonomisk familjerätt, fastighetsrätt och bolagsrätt. Välkommen att kontakta advokat Tom Ålhed idag om du behöver kvalificerad juridisk hjälp inom något av dessa områden.


CENTRAL & EFFEKTIV ADVOKATBYRÅ

Snabbhet, tillgänglighet och effektivitet är nödvändiga konkurrensmedel i vår verksamhet. Vårt koncept innefattar en lokal förankring med stor förståelse för våra klienters frågeställningar och behov. Med stor juridisk kompetens och erfarenhet inom våra rättsområden strävar vi efter att hålla en hög servicenivå gentemot våra klienter.

AFFÄRSJURIDIK

Inom affärsjuridik erbjuds kompetens inom affärsavtal, överlåtelser av företag, likvidationer, styrelseuppdrag et cetera.

FAMILJERÄTT

Inom familjerätt hanterar vi exempelvis frågor om arv, gåvor, bodelning, äktenskapsförord, samboavtal med mera.

FASTIGHETSRÄTT

Vi bistår i juridiska ärenden gällande fastigheter och fastighetsöverlåtelser för både privatpersoner & företag.

ADVOKAT TOM ÅLHED

Jur kand Stockholms Universitet , 1991
Verksam som jurist sedan 1991
Ledamot av Sveriges Advokatsamfund 2000

Tom Ålhed arbetar huvudsakligen med ekonomisk familjerätt, likvidationer (bolagsrätt) samt med frågor kring fastighetsrätt och fastighetsöverlåtelser.

Tom Ålhed utses ofta som boutredningsman och bodelningsförrättare av domstol samt som likvidator av Bolagsverket.

I samband med upprättande av testamente åtar sig Tom Ålhed uppdrag som testamentsexekutor. Tom Ålhed åtar sig även uppdrag från parterna gemensamt som medlare i samband med bodelningar.

Välkommen att anlita Advokat Ålhed för ditt uppdrag


ADVOKAT FÖR LIVETS VIKTIGASTE AFFÄRER

Advokat Ålhed erbjuder framför allt kompetens inom områdena fastighetsrätt, ekonomisk familjerätt och affärsjuridik.

Inom familjerätt arbetar vi mycket med frågor som gäller arvsrätt och bodelningar. Det kan exempelvis handla om boutredningar och bouppteckningar som måste genomföras, upprättande av arvskiften, testamenten, gåvobrev, äktenskapsförord och samboavtal.

Inom fastighetsrätt och bolagsrätt så har vi stor erfarenhet av fastighetsöverlåtelser och likvidationer av bolag.

Då ovanstående områden ofta sammanfaller får du som klient en fördel av att vi har erfarenhet av alla tre.

Tom Ålhed har under många år löpande förordnats till boutredningsman och bodelningsförrättare av domstol samt till likvidator av Bolagsverket. Han åtar sig ofta uppdrag där dessa områden sammanfaller.

Ovanstående kan till exempel vara uppdrag som boutredningsman i dödsbon där både bolag och fastigheter ingår samt som bodelningsförrättare när bolag och fastigheter är föremål för bodelning mellan makar. Erfarenheten från familjerätt, bolagsrätt och fastighetsrätt gör det lättare att ta till sig problematiken och sätta allt i ett sammanhang.